Vragen? Bel +31 (0) 85 303 12 72.
 

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden XXLCargo transport en logistiek B.V. werkt met dezelfde voorwaarden (AVVV) als alle Erkende Verhuizers, aangevuld met de 33 punten hieronder vermeld.

In deze algemene voorwaarden geven wij u informatie over de wijze waarop XXLCargo Transport en Logistiek de dienstverlening omtrent de bezorgdiensten uitoefent. XXLCargo Transport en Logistiek hecht grote waarde aan een correcte voorlichting van haar klanten. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening. Naast onze algemene voorwaarden zijn de disclaimer en privacy statement van overeenkomstige toepassing. De disclaimer en privacy statement hebben betrekking op het gebruik van de website www.xxlcargo.nl en zijn daar te raadplegen. XXLCargo Transport en Logistiek tracht in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar als mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

XXLCargo Transport en Logistiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88929124. U kunt ons telefonisch bereiken via 085-3031272 of via email op info@xxlcargo.nl.

Algemeen

1. Wanneer XXLCargo Transport en Logistiek en Klant een schriftelijke overeenkomst aangaan geldt deze als vervanging van alle eerder gedane voorstellen, correspondentie en/of andere mondelinge/schriftelijke afspraken.

2. De website van XXLCargo Transport en Logistiek geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.

3. De (elektronische) administratie van XXLCargo Transport en Logistiek geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst met Klant.

4. Tenzij anders overeengekomen zal Klant direct na aflevering het factuurbedrag contant aan XXLCargo Transport en Logistiek voldoen. Indien blijkt dat Klant direct na aflevering niet beschikt over voldoende contanten om de betaling te voldoen wordt er 5 euro administratiekosten gerekend ter nazending van een factuur.

Wijzigen/annuleren

5. Klant kan de overeenkomst met XXLCargo Transport en Logistiek schriftelijk en zonder opgave van reden annuleren tot 48 uur voorafgaand aan het ophalen of bezorgen van de goederen. De reeds door XXLCargo Transport en Logistiek gemaakte kosten ter voorbereiding van het transport worden dan bij Klant in rekening gebracht.

6. In geval van een opzegging van de overeenkomst na het verstrijken van de termijn zal XXLCargo Transport en Logistiek aan Klant annuleringskosten in rekening brengen van 85% van het in de transportovereenkomst overeengekomen factuurbedrag.

Bijzonderheden

7. Indien normale levering niet mogelijk blijkt, doordat de omstandigheden ter plekke of de conditie van het te vervoeren goed dit niet toestaan, is het niet de verantwoordelijkheid van XXLCargo Transport en Logistiek om aanpassingen aan omstandigheid of goed te maken om levering wel mogelijk te maken. Klant is gehouden aan betaling van de in transportovereenkomst bedongen prijs. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Klant.

8. Objecten zwaarder dan 75 kilo dienen vooraf door Klant altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van het (geschatte) gewicht, teneinde XXLCargo Transport en Logistiek in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.

9. Objecten langer dan 2 meter dienen vooraf door Klant altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van de (geschatte) afmeting, teneinde XXLCargo Transport en Logistiek in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.

10. Objecten met een waarde van meer dan €2.000 dienen voorafgaand aan de overeenkomst specifiek bij XXLCargo Transport en Logistiek te worden gemeld met daarbij vermelding van de geldelijke waarde, om onderdeel uit te maken van de onder de transportverzekering gedekte goederen en teneinde XXLCargo Transport en Logistiek in staat te stellen adequate maatregelen te treffen.

11. Demontage en montage van meubels geschiedt op risico van Klant en dient op voorhand gemeld te worden.

Aansprakelijkheid XXLCargo Transport en Logistiek

12. XXLCargo Transport en Logistiek verplicht zich de door de Klant aangegeven, en in de Transportovereenkomst opgenomen, goederen beschermd te verpakken, tenzij specifiek is afgesproken dit na te laten, waarmee aansprakelijkheid voor XXLCargo Transport en Logistiek vervalt.

13. De door Klant opgegeven helpers (naast de Sjouwfeur) zijn in staat volledig te helpen bij de uitvoer van de overeenkomst en handelen tijdens de uitvoer van de overeenkomst ook uitsluitend in dienst van de overeengekomen afspraken.

14. XXLCargo Transport en Logistiek is niet aansprakelijk voor het opvolgen van handelingen op nadrukkelijk aangeven van Klant.

15. XXLCargo Transport en Logistiek is niet aansprakelijk voor bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het ter plekke wijzigen van de overeenkomst, onverminderd het feit dat (de medewerker van) XXLCargo Transport en Logistiek deze wijziging accepteert door zijn medewerking hieraan te verlenen.

16. XXLCargo Transport en Logistiek is niet aansprakelijk voor bij Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet of moeilijk passen van boedel in lift, door trap, door deur of enig ander onderdeel van het pand op het opgegeven adres. Hieronder valt ook eventuele vlekschade aan muren.

17. XXLCargo Transport en Logistiek is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van de Klant. De Klant dient bij de gehele opdracht aanwezig te zijn en vrijwaart XXLCargo Transport en Logistiek in elk ander geval.

18. Gebruik van touw en blok is voor risico van de klant.

19. XXLCargo Transport en Logistiek is niet aansprakelijk voor schade's die achteraf gemeld worden. Klant controleerd bezorgingen samen met de koeriers. Nadat de koeriers zijn vertrokken vervalt de schadedekking. 

Bezorging meubels

20. Klant is verantwoordelijk voor opgave van correcte en complete informatie aangaande te vervoeren meubels en omstandigheden op locatie

21. Indien meubels niet op normale wijze – geen demontagewerkzaamheden noodzakelijk om meubel naar binnen te krijgen, meubel kan zonder deurposten of muren te raken naar binnen worden gebracht – de woning inpassen als gevolg van verkeerd opgegeven informatie, kan de levering niet voltooid worden en is Klant de volledige ritprijs verschuldigd. Indien de planning het toelaat, kan XXLCargo Transport en Logistiek de meubels terug brengen naar de winkel tegen vergoeding van de basis ritprijs.

22. Klant is verantwoordelijk voor bescherming van de vloer middels bijvoorbeeld stucloper. Bij ontbreken van bescherming is XXLCargo Transport en Logistiek niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de vloer.

Inzet elektrische traploper

23. De inzet van een elektrische traploper brengt risico op schade aan de trap en aan de vloer onder en bovenaan de trap met zich mee waarvoor XXLCargo Transport en Logistiek niet aansprakelijk is.

Inzet verhuislift

24. De verhuislift heeft het formaat van een kleine vrachtwagen en moet recht onder het raam of onder het balkon kunnen staan, of maximaal 10 meter van de muur.

25. Klant moet hiervoor de stoep, of 2 parkeerplaatsen vrij houden.

26. In sommige gevallen is het nodig hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente waarvoor Klant verantwoordelijk is.

27. De ondergrond waarop de verhuislift staat moet hard zijn.

28. De verhuislift moet tegen de gevel kunnen leunen, precies onder het raam of tegen het hekwerk van het balkon welke stevig genoeg zijn om de lift te kunnen steunen.

29. Bij slecht weer en harde wind kan de verhuislift niet ingezet worden, waarvoor geen extra kosten in rekening gebracht zullen worden.

Toepasselijk recht

30. De overeenkomsten tussen XXLCargo Transport en Logistiek en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

31. Van toepassing op de overeenkomst en de uitvoer van de werkzaamheden zijn aanvullend de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen (AVVV). Artikelen 7, 20 en 21 uit de AVVV zijn niet van toepassing.

32. Op die werkzaamheden welke door de AVVV worden uitgesloten zijn de Algemene Vervoerscondities van toepassing (AVC).

33. Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden, de AVVV en de AVC, prevaleren de algemene voorwaarden van XXLCargo Transport en Logistiek.